Farsi: بررسی اجمالی فرصتهای تأمین اعتبار برای سرمایه گذاری تاسیس و رشد اقتصادی ویرایش: ژانویه

Erscheinungsdatum
31.01.2021

Logo Übersicht

این برگه اطلاعات تأمین مالی برای ارائه یک نمای کلی از گزینههای تأمین و حمایت مالی
در نظر گرفته شده است. این موارد باید همیشه به صورت جداگانه و با شرایط حمایتی